Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu
Home Home
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK
 • fot. ZCK

Regulamin Cmentarzy

Regulamin porządkowy cmentarza
 1. Cmentarz komunalny jako obiekt umożliwiający oddawanie czci osobom zmarłym wymaga szczególnej troski osób odwiedzających.
 2. Cmentarz jest otwarty codziennie, w okresie:
  1. od 1 kwietnia do 11 listopada w godzinach od 700 do 2000
  2. od 12 listopada do 31 marca w godzinach od 800 do 1800
 3. Biura kierownictwa cmentarzy Osobowice, Grabiszyn i Psie Pole czynne jest:
  1. od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500
  2. w soboty w godzinach od 900 do 1400
 4.  Biura kierownictwa cmentarzy Jerzmanowo, Leśnica i Pawłowice czynne są:

​                   od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

za wyjątkiem dni wolnych od pracy ustalonych przez dyrektora ZCK.

 1. Uroczystości pogrzebowe mogą odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach pracy biura kierownictwa cmentarza.
 2. Przechowalnia zwłok czynna jest przez całą dobę.
 3. Cmentarz jako miejsce spoczynku zmarłych podlega szczególnej ochronie w zakresie utrzymania ładu i porządku, w związku z czym:

zabrania się

 1.  przebywanie na terenie cmentarza poza ustalonymi godzinami jego otwarcia;
 2. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, w tym mycia samochodów;
 3. prowadzenia działalności gospodarczej na terenie cmentarza bez wiedzy i zgody kierownictwa cmentarza oraz uiszczenia stosownej opłaty;
 4. ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów poza obrysem grobu;
 5. ustawiania ławek oraz innych elementów ozdobnych na przestrzeni między mogiłami utrudniających dojście do grobów innym osobom;
 6. ustawianie oraz wywieszanie reklam;
 7. wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
 8. przebywania na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
 9. żebractwa;
 10. wprowadzania zwierząt;
 11. wjazdu i poruszania się po terenie cmentarza wszelkimi pojazdami z wyjątkiem:
 1. pojazdów pracowników ZCK;
 2. karawanów dowożących zmarłych do przechowalni zwłok;
 3. od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem pojazdów będących w dyspozycji:
 • zakładów usług pogrzebowych wykonujących usługę pogrzebową, zgodnie z umową zawartą z ZCK;
 • firm świadczących usługę na rzecz ZCK;
 • świadczących posługę religijną w czasie ceremoniału pogrzebowego;
 • świadczących usługi cmentarne, po uiszczeniu stosownej opłaty oraz otrzymaniu przepustki;
 • posiadających przepustkę wydaną po uprzednim uiszczeniu stosownej opłaty;
 1. pojazdów dowożących osoby niepełnosprawne w każdy wtorek i piątek w godzinach otwarcia cmentarza na podstawie posiadanej przepustki;
 1. Wymiary grobu (obrys grobu) nie mogą być większe niż minimalne wymiary określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07 marca 2008 r.  w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284, §10).
 2. Utrzymanie mogił należy do obowiązków osób opiekujących się grobem zmarłego.
 3. Pracownicy ZCK oraz ochrony mają prawo do kontrolowania:
 1. wwożonego i wywożonego ładunku;
 2. osób świadczących na terenie cmentarza usługi pogrzebowe i cmentarne;
 1. W sytuacjach koniecznych pracownicy ochrony mają prawo do zastosowania przymusu bezpośredniego.
 2. Zarządzający cmentarzem nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi, kradzieżami oraz spowodowane przez osoby trzecie.
 3. Za nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przewidziana jest odpowiedzialność wynikająca z kodeksu wykroczeń oraz zakaz świadczenia usług pogrzebowych lub cmentarnych na cmentarzach komunalnych.

Regulamin Cmentarzy

Utworzono: Redaktor BIP 2011-11-04 00:16
Zmodyfikowano: Redaktor BIP 2014-05-05 12:20