Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu
Home Home
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK
  • fot. ZCK

Obowiązujące opłaty

Cennik opłat obowiązujący na Cmentarzach Komunalnych
we Wrocławiu od dnia  2 stycznia 2017 r
.

Zarządzenie Prezydenta Wrocławia_Nr_5964__2016

Cennik opłat_do Zarządzenia 5964_16 z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zrządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 10629_2018

Uwaga

Przy wnoszeniu opłat związanych z przedłużeniem ważności zachowania grobu, miejsca rezerwowego lub przekształceniem grobu należy DOLICZYĆ opłatę administracyjną
w wysokości  20,00 zł.

Opłatę za przedłużenie ważności zachowania grobu można wnieść w biurach na cmentarzach, bądź przelewem na konto:

PKO BP SA  52 1020 5226 0000 6502 0416 4950

na przelewie prosimy o podanie:

– nazwiska i imienia osoby zmarłej,

– nazwy cmentarza,

– nr pola na którym znajduje się grób,

– dane osoby wpłacającej tj. nazwisko i imię oraz dokładny (aktualny) adres, na który po  zaksięgowaniu wpłaty zostanie wysłana faktura.

Kody potrzebne przy przelewach zagranicznych:

IBAN:  PL 52 1020 5226 0000 6502 0416 4950

BIC (KOD SWIFT) : BPKOPLPW

Informujemy, że zwroty w przypadku niewłaściwie dokonywanych wpłat (np. nieodpowiednia kwota, brak wymaganych danych w tytule przelewu, opłata wniesiona po przedłużeniu ważności grobu przez inną osobę, przelew dokonany przed upływem ważności grobu przez osobę nie będącą jego dysponentem) będą przekazywane za pośrednictwem Urzędu Pocztowego  przekazem pocztowym, na adres wskazany w tytule wpłaty, na koszt wpłacającego.
Pozostałe wpłaty dokonane bezpośrednio z konta wpłacającego bądź z udziałem pośredników, będą zwracane na konto bankowe, z którego należność wpłynęła.
W przypadku zwrotu przelewów zagranicznych koszty poniesie odbiorca przelewu.

Uwaga

W związku z koniecznością zachowania strefy ochronnej drzew informujemy, że w przypadku usytuowania grobu lub miejsca grzebalnego w pobliżu drzewa bądź występowania wysokiego poziomu wód gruntowych – Zarząd Cmentarzy Komunalnych nie wyrazi zgody na wykonanie tradycyjnego dochówku lub pochówku w tym miejscu. 
Zasady gospodarowania miejscami grzebalnymi na terenie cmentarzy komunalnych reguluje Zarządzenie Nr 601/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania miejscami grzebalnymi na terenie cmentarzy komunalnych we Wrocławiu.

Obowiązujące opłaty

Utworzono: Redaktor BIP 2012-01-01 00:01
Zmodyfikowano: Redaktor BIP 2019-06-21 14:55